برچسب: پزشکی

استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه

استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه

استانداردهای پیشنهادی برای انجام و گزارش مربوط به مطالعات میدانی طب عامیانه جهت دانلود فایل مقاله ترجمه شده کلیک کنید Caroline S. Weckerlea , Hugo J. de Boerb,c , Rajindra K. Purid , Tinde van Andele,f , Rainer W. Bussmanng , Marco Leontih,⁎ a Institute of Systematic and Evolutionary Botany, University of Zürich, 8008 Zürich, […]

ادامه